Monday, 17 December 2012

მესხური ქორწილიsamcxe javaxetis mosaxleobashi  qorwineba warmoadgenda metad rtulsa da mravalsapexurian  instituts romlistvisac saerto qartul tradiciebtan ertad damaxasiatebeli iyo zogierti adgilobrivi taviseburebanic .                       pirvel rigshi irkveoda natesaebi iyvnen tu ara gogo da biji shemdeg iwyeboda wina saqorwilo mzadeba saqartvelos sxva kutxeebidan gansxvavebit samcxe javaxetshi  majankloba propesia ar gamxdara da sardzlos tviton bijis ojaxi archevda didi rolo mamas enijeboda is naxulobda gogos da titonve agvarebda yvelapers.                                                                                                                                                    mnishvnelovania isic rom korwilis momzadebashi marto gogos da bijis ojaxi ar igebda xarjs mati natesavebis parto wre exmarebodat mat xatjebis gawevashi es marto samcxe javaxetshi icodnen aseve sainteresoa isic rom mzitvs didi  daintereseba ar konda  urtiertobashi es imas nishnavs rom mesxeli xalxi ar iyo angarebiani es  dzalian kargia radgan penebad ar ikneboda xalxi dayopili da visac vin moewoneboda imas itxovda.               korwilamde imarteboda nishnoba magram am nishnobas nepe dedopali ar eswrebodnen da nishnobas iseve agnishnavdnen sufrut rogorc korwils  .                                                                                                                  bebiachemma momiyva tu rogor txovdebodnen mis dros gogoebi da exla mec tkven giambobt am yvelapers qorwili sami dge grdzeldeboda pirvel dges bijis ojaxshi misi megobrebi ikribebodnen keipobdnen ertobodnen da ratkmaunda sruldeboda simgerebi cekvebi vis warmoudgenia am yvelapris gareshe qartuli sufra ak irchevdnen mayars romelic meore dges gogos mosayvanad wavidoda sidzestan ertad cxenebit  chumad mat unda gaeshvat erti moxerxebulikaci maxaroblad mas patardzlis saxlshi ise unda sheegwia rom veravis gaego da misi mshoblebistvis exarebina is ro kalis wasayvanad modiodnen yvelaze saintereso is aris rom tu mas vinme sheamchnevda kargad scemdnen maxarobloba dzalian azartuli ikneboda da xalisianic mec siamovnebit viknebodi maxarobeli imedia veravin shemamchnevda da gadavrchebodi                                                          amis mere gogos ojaxi bijs gamocdas utarebdnen imarteboda dogi am dros bijs cxeni unda gaejenebina da tan sirbilshi cxvari unda daejira win daesva da gogostvis mieyvana tu is amas ver shedzlebda vinme misians unda ekna  mere sheshas apobda  da ase shemdeg ......                                                                                  keipis mere mesame dges gogo tavis axal saxlshi mihyavdat  gogo  ijdeboda cxenze da win dantebit mortuli cocxi edeboda  misvlis mere am cocxit saxls gvida shemdeg qvabze ayenebdnen da xelshi tapls da xorbals ajerinebdnen barakis da sitkboebis nishnad.                                                                                                 amis mere dedamtili rdzals ecelveboda mere vinme dedamtils tavsaburs adzrobda xevda da axakgazrdebs adzlevda rata sizmarshi enaxat tavianti meore naxevari exlac aris es tradicia kviras chemma dakalma korwilidan mec momitana shokoladi tu balish qves davidebdi sizmarshi chems sabedos vnaxavdi magram ver vnaxero gavigvidze gavbrazdi da shevjame egre undoda enaxebina ar shevjamdi.                                                      korwilis supraze unda yopiliyo xashlama lavashimwvanili  bishi   bushtula  yaisapaa gvino  arayiii   pxali mtlian cxvars wvavdnen tu shedzlebuli ojaxi iyo mtlian xars wvavdnen xinkali   purcliani qada xachapuri                   ajilagi kvia im adgils  sadac nepe dadopali jdeba aris tradicia rom bavshvebi jdebian da sanam puls ar miscemdnen ar  dgebodnen es mec miknia da dzalian kargia pukis gasaketeblad  20 lari momces  sxvebic ijdnen da imatac mere davsvit


No comments: